Crocodile and python patterns, the phone case has a richer surface texture, more distinctiveMô hình cá sấu và trăn, vỏ điện thoại có kết cấu bề mặt phong phú hơn, đặc biệt hơn

Now all the patterns can be printed on the phone case. But this phone case is more innovative, in addition to the anti-drop and beautiful features. The crocodile and python textures are also printed on the phone case using embossed spray technology. Is it good to see?

Bây giờ tất cả các mẫu có thể được in trên vỏ điện thoại. Nhưng vỏ điện thoại này có nhiều cải tiến, bên cạnh các tính năng chống rơi và đẹp. Hoạ tiết cá sấu và trăn cũng được in trên vỏ điện thoại bằng công nghệ phun dập nổi. Có tốt để xem không?This is definitely not only non-slip, it also protects the phone, it is the exclusive style of young people.

Điều này chắc chắn không chỉ chống trượt, mà còn bảo vệ điện thoại, nó là phong cách độc quyền của những người trẻ tuổi.

“Crocodile and python patterns, the phone case has a richer surface texture, more distinctiveMô hình cá sấu và trăn, vỏ điện thoại có kết cấu bề mặt phong phú hơn, đặc biệt hơn”的3个回复

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注