Không chỉ đẹp, giữ ngón tay, chuông điện thoại cũng rất thiết thực.

Recently, the mobile phone shell ring is very popular around the world, so that your hand can easily grab the phone, and prevent the phone from falling.

Gần đây, chuông điện thoại di động rất phổ biến trên toàn thế giới, do đó bàn tay của bạn có thể dễ dàng lấy điện thoại và ngăn điện thoại rơi.

 

The phone ring is very simple to use, and can be used as a stand to support the mobile phone to watch movies, TV, facebook and so on. Many girls like this style. The price is also very cheap, and the visual effect of the phone is different from others.

Chuông điện thoại rất đơn giản để sử dụng và có thể được sử dụng như một giá đỡ để hỗ trợ điện thoại di động để xem phim, TV, facebook, v.v. Nhiều cô gái thích phong cách này. Giá cả cũng rất rẻ, và hiệu ứng hình ảnh của điện thoại khác với những người khác.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注