Mobile phone case making process – glass process (Quy trình làm vỏ điện thoại di động – quy trình kính)

In 2018, the mobile phone case made of glass was very popular, and iphone led this trend. The glass phone case has a beautiful appearance, and the special fashion feel is also very good, so that your phone has a noble atmosphere.

Năm 2018, vỏ điện thoại di động làm bằng kính rất phổ biến, và iphone dẫn đầu xu hướng này. Vỏ điện thoại bằng kính có vẻ ngoài đẹp, và cảm giác thời trang đặc biệt cũng rất tốt, để điện thoại của bạn có một bầu không khí quý phái.Craftsmanship:

  1. Make a suitable PC + TPU casing and secure the glass in place.
  2. Stick the glass with glue. Tempered glass must be used. ,

The process is simple, but the visual effect of this phone case is very good.

Nghề thủ công:
1. Tạo vỏ PC + TPU phù hợp và bảo vệ kính đúng vị trí.
2. Dán kính bằng keo. Kính cường lực phải được sử dụng. ,

Quá trình này đơn giản, nhưng hiệu ứng hình ảnh của vỏ điện thoại này là rất tốt.Do you like this style? If you need any mobile phone case, you can contact us.

Bạn có thích phong cách này? Nếu bạn cần bất kỳ trường hợp điện thoại di động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

“Mobile phone case making process – glass process (Quy trình làm vỏ điện thoại di động – quy trình kính)”的一个回复

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注