New Chinese mobile phone case for Chinese New Year Vỏ điện thoại di động Trung Quốc mới cho năm mới của Trung Quốc

The Chinese New Year is coming, and the phone case is new. Chinese people like good luck. So red is the main color, plus good words.

Năm mới của Trung Quốc đang đến, và vỏ điện thoại là mới. Người Trung Quốc thích may mắn. Vì vậy, màu đỏ là màu chính, cộng với những từ tốt.

The embroidery process makes the phone case more Chinese and more fashionable. The feeling on the hand is also better. It has good drop resistance and better phone protection.

Quá trình thêu làm cho vỏ điện thoại Trung Quốc hơn và thời trang hơn. Cảm giác trên tay cũng tốt hơn. Nó có khả năng chống rơi tốt và bảo vệ điện thoại tốt hơn.

Do you like this style? If you need any mobile phone case, you can contact us.

Bạn có thích phong cách này? Nếu bạn cần bất kỳ trường hợp điện thoại di động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Official website:www.clulan.com

Email:sales@clulan.com

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注